จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อเวลา  09.00  น.วันที่  25 พฤศจิกายน  2563  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา  และถวายราชสดุดี  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงออกถึงความจงรักภักดี  พร้อมทั้งมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  พล.ต.ต.สันติ  เหล่าประทาย  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์  นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  นายสุเทพ  ศรบุญทอง  นายคำโพธิ์  บุญสิงห์  นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  นายชุมศักดิ์ ชุมนุม. รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  นายสมยศ  พรหมจันทร์  ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ  เนตรนารี  จำนวนประมาณ  1,000  คน  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  ในวันนี้เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ซึ่งตรงกับวันที่  25  พฤศจิกายน  ของทุกปี  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ  “คณะลูกเสือแห่งชาติ”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต  แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ตามประเพณีที่ปฏิบัติ  จะมีลูกเสือ  เนตรนารี  ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม  ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคม  และถวายราชสดุดี  รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ  เนตรนารี  ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  และสถานที่สาธารณะ  เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน  สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ  กองลูกเสือ  เนตรนารี  โรงเรียนต่าง ๆ  ในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายบังคม  และถวายราชสดุดีในนามคณะลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนในสังกัดเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ  ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  สโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  และคณะกรรมการดำเนินงาน

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง  แม้ว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม  แต่พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ  จนตราบเท่าทุกวันนี้  โดยเฉพาะกิจการลูกเสือ  พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้กำเนิด  และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรือง  เป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้  การที่พวกเราได้มาชุมนุมพร้อมกัน  ณ  ที่นี้  เพื่อถวายราชสดุดีต่อพระบรมรูปของพระองค์ท่าน  นับว่าเป็นการบำเพ็ญกตเวทิตาธรรมประการหนึ่ง  แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท  ยึดมั่นในระเบียบวินัย  กฎลูกเสือ  และคำปฏิญาณโดยเคร่งครัด  การแสดงความกตัญญูกตเวทิตา  ถือว่าเป็นการบูชาอันสูงสุด////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว