สพป.ชบ.3 : การพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา ,นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2352.html