การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรหลักสูตร “บทบาทบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล” สพป.มหาสารคาม เขต 1

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน2563 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรหลักสูตร “บทบาทบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนโดยยืดหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษา เข้าใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุคใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและช่วงบ่ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ได้ร่วมการอบรมและเป็นประธานปิดการอบรมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม