สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ Conference

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการประชุมครั้งนี้มีรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมและร่วมบรรยายด้วย

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์