สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยหลักการนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีการประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ ซึ่งกำหนดการจัดนั้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)