สุดเจ๋ง…นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเหียน ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นายบุญยืน  เปียตี้  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน  เปิดเผยว่า  เด็กชายสรวิชญ์  แจ่มสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางเหียน อำเภอปลายพระยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมพิชิตโควิด-19” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย    ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ   จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่จัดร่วมกับ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
นายบุญยืน กล่าวอีกว่า การประกวดดังกล่าวจัดโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ร่วมกับ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ได้เชิญชวนนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมพิชิตโควิด-19” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการริเริ่มนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสร้างพื้นที่ในการแสดงออกสู่ความคิดที่สร้างสรรค์ อย่างถูกวิธี ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ตระหนักถึงการใช้พลังงานทุกประเภทที่มีอยู่อย่างจํากัด อย่างรู้คุณค่า  เป็นการเน้นย้ำให้เยาวชนกล้าที่จะแสดงออกถึงการทําความดีทั้งเพื่อตนเองและสังคม และตระหนักถึงการดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ปลอดจากโรคโควิด-19 อีกด้วย   มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 10,000 ชิ้น แต่เด็กชายสรวิชญ์  ซึ่งมีคุณครูฉัตรกมล  อ่อนศรีแก้ว เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอจนได้รางวัลชนะเลิศดีเยี่ยม ระดับประเทศ และได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท อีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน ชุมชนบ้านเหียน อำเภอปลายพระยา  และจังหวัดกระบี่ เป็นอย่างยิ่ง