สพม.14 ร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางวิมพ์วิภา รักสม รองผอ.สพม.14 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.14 เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดทำร่างธรรมนูญส่าด้วยการผังเมือง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่างธรรมนูญ ว่าด้วยการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับทราบอำนาจหน้าที่ และภารกิจของตนที่จะต้องดำเนินการตามร่างธรรมนูญ ว่าด้วยการผังเมืองกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้การวางผังและจัดทำผังเมืองทุกระดับ เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พศ.2562 อย่างสมบูรณ์ โดยมีวาที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมสัมมาจำนวน 400 คน ได้แกบุคลากรขอวกรมโยธาธิการแบะผังเมือง หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชน ในกลุ่มจังหวัด พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา ระนอง และสตูล ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต    เรวดี…ภาพ / ข่าว