การจัดทำ ปพ.3 ของ สหวิทยาเขตริมกก

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพร สุขอร่าม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดเก็บหลักฐานการศึกษา (ปพ.3) ของ สหวิทยาเขตริมกก ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมี นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำ ปพ.3 เพื่อให้การจัดทำ ปพ.3 ของโรงเรียนในสังกัด ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว