ผอ.สพป.จันท์ ๒ นำคณะร่วมกิจกรรม “Bikeอุ่นไอรัก”

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์   ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  นำคณะข้าราชการฯ
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bikeอุ่นไอรัก”  จังหวัดจันทบุรี   ณ บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี   โดยในโอกาสนี้   นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
ประชาชน กว่าห้าพันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร โดยมี
จุด Start – Finish ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคลองภักดีรำไพ
ถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือชาวจังหวัดจันทบุรีให้พ้นวิกฤติน้ำท่วม เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร โดยคลองภักดีรำไพยังสามารถช่วยผลักดันน้ำเค็มและรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ อีกทั้งได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมสาธารณะที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ชาวจันทบุรี
จึงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำคัญหลายโครงการให้กับประชาชนใน
พื้นที่ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความตั้งมั่นของชาวจันทบุรีที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยการร่วมมือร่วมใจรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนสืบไป