ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมคณะลงพื้นที่วันเปิดภาคเรียนใหม่

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายมนตรี ยาวะโนภาส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย โรงเรียนบ้านดอนขะยอม และโรงเรียนบ้านกุดตากล้า ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง การควบรวม รร.ขนาดเล็ก การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งโรงเรียนบ้านดอนขะยอมเป็น รร.ที่ไม่มีนักเรียนเนื่องจากไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย โดยมีนายบัญญัติ ขอสุข ผอ.รร.บ้านดอนขะยอม นายอุทาน สิงห์ครุฑ ผอ.รร.บ้านสงเปือย พร้อมคณะครูเอื้ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลในครั้งนี้