ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมคณะตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด

วันนี้ ( 3 ธ.ค. 63)  เวลา 10.00 น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายศาสตรา แสงชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ นายประยูร ใบบัว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในศูนย์เครือข่าย ได้ตรวจราชการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง และโรงเรียนอนุบาลค้อว้ง อ.ค้อวัง โดยมีนายกฤษฎา แจ่มพันธ์ นายภานรินทร์  แผ่นศิลา นายประสาร บุตตะไมล์ ผอ.โรงเรียน คณะผู้บริหารในศูนย์ ฯ พร้อมคณะครูอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการในครั้งนี้