สพป..ยโสธร เขต 1 พัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาการคำนวณ และด้านสะเต็มศึกษา โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ศตวรรษที่ 21

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  มอบหมายให้ นายพิทยา นามบุญลือ รอง ผอ.สพป.ยส.1  เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาการคำนวณ  และด้านสะเต็มศึกษา โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบวิชาการ คณะวิทยากรพี่เลี้ยงและศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมพัฒนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาการคำนวณ และด้านสะเต็มศึกษาภายในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาการคำนวณ  และด้านสะเต็มศึกษาที่มีภายภายในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด