สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช นายชุมพล ฝูงใหญ่ นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็น ขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรม ตรงตามความต้องการจำเป็นเร่งด่วน ขาดแคลน และทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1