สพฐ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้-นำเสนอผลงาน โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ผอ.สนก.) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน คณะกรรมการตัดสิน ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. และคณะทำงาน จำนวน 280 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี กล่าวว่า สพฐ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างให้นักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

“การแก้ไขปัญหาการทุจริตถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย แต่ก็เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเริ่มจากการปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณลักษณะความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับบุคลากรของประเทศตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยกระบวนการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติในสังคม ดังนั้น สพฐ. จึงขอใช้ประโยชน์จากเวทีแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต จากแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีสุจริตที่หลากหลาย และเกิดกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป” นายอโณทัย กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) ในครั้งนี้ได้ดำเนินการต่อยอดจากผลการจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค ในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 4 คน ครู จำนวน 1 คน คัดเลือกจากโรงเรียนสุจริตตัวแทนของแต่ละภูมิภาค จำนวน 27 โรงเรียน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 15 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน 2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู โดยคัดเลือกจากตัวแทนครูโรงเรียนสุจริตของแต่ละภูมิภาค จำนวน 15 คน 3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร โดยคัดเลือกจากตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสุจริตของแต่ละภูมิภาค จำนวน 16 คน 4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต หรือผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยคัดเลือกจากตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละภูมิภาค จำนวน 15 คน และ 5) กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โดยคัดเลือกจากตัวแทนครู/ผู้บริหารโรงเรียนสุจริตของแต่ละภูมิภาค จำนวน 15 คน

2. การจัดนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) คัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้คะแนน 99.59 อยู่ในระดับ AA

3. กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จากสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง จัดโดย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายฯ