พิธีเปิดอบรม “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สพฐ. ณ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการอบรม ในครั้งนี้ด้วย
นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีกระแสพระราชดำรัสกับประธานองคมนตรี และองคมนตรี ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง คณะองคมนตรีได้รับสนองกระแสพระราชดำรัส ดำเนินการในสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในวโรกาสนี้ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสเล่าเรียนจนประกอบอาชีพได้ สร้างความพร้อมด้านกายภาพ ให้แก่โรงเรียน พัฒนาความรู้แก่ครู ให้สวัสดิการครู สร้างจิตสำนึกให้ครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู และพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการกองทุนการศึกษา”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คาดหวังว่า การอบรมครั้งนี้ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี จะได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ ภายใต้บริบทและวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสดต่อไป นายกวินทร์เกียรติ กล่าว

ขอบคุณ : นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.33 (สุรินทร์) ภาพ/ข่าว