รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดระดับความรู้ตามมาตรฐานสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital literacy) สำหรับผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึง(ร่าง)ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) และยังมีการพิจารณาเรื่องการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

นอกจากนั้น ในที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ. สัญจร) เพื่อลงพื้นที่ศึกษาสภาพจริงของโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายการติดตาม ได้แก่ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้าน (ความมั่นคง/ความสามารถในการแข่งขัน/การพัฒนาศักยภาพคน/โอกาสความเสมอภาค/การบริหารจัดการภาครัฐ) รวมถึงนโยบายของ สพฐ. ใน 4 ด้าน (ความปลอดภัย/โอกาส/คุณภาพ/ประสิทธิภาพ) และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จากนั้นจะนำประเด็นที่พบจากการลงพื้นที่มาประชุมร่วมกันและพิจารณาจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำปัญหาที่พบจากการศึกษาดูงานมาประกอบการจัดทำแผน โดยมีกำหนดจัดการประชุม ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2564 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน