สพฐ. ร่วมหารือ UNESCO ประเด็นการสำรวจสถานการณ์การเข้าถึงวิชาเพศวิถีศึกษา และข้อมูลด้านเพศวิถีในพื้นที่ดิจิทัลในประเทศไทย : ผลการวิจัยและโอกาสสำหรับการศึกษาในระบบ

18 ธันวาคม 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุมหารือ การสำรวจสถานการณ์การเข้าถึงวิชาเพศวิถีศึกษา และข้อมูลด้านเพศวิถีในพื้นที่ดิจิทัลในประเทศไทย : ผลการวิจัยและโอกาสสำหรับการศึกษาในระบบ ณ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยมีผู้บริหารจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองแหน จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนพุทธจักรวิทยาคม กรุงเทพฯ และผู้แทนสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) สพฐ. เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย
โดยการประชุมหารือครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น และรวบรวมความคิดเห็นและมุมมองที่มีต่องานวิจัยจากพันธมิตรด้านเพศวิถีศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเพศวิถี รวมถึงการเปรียบเทียบผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในงานวิจัย และหารือเพิ่มเติมถึงความสำคัญหรือประโยชน์ของผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นการสะท้อนถึงผลงานวิจัยที่อาจเป็นที่น่าแปลกใจ หรือขัดแย้งกับงานศึกษาอื่น ๆ ในมุมมองกลุ่มบุคคลอื่น ๆ เช่น ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และผู้เข้าร่วมในงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงผลงานวิจัยที่อาจจะยังไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติม และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถกเถียงถึงข้อเสนอแนะทางนโยบายหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จำเพาะเจาะจงเพื่อนำมาสรุปรวมในตัวรายงานการวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งมีกระบวนกรจากเลิฟแฟรงกี้ เป็นทีมดำเนินกิจกรรมการประชุมหารือฯ