สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงการคัดเลือก 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ คือโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1