สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ย้ายที่ทำการสำนักงาน

ด้วย สำนักเลขาธิการวุฒิสภา จะย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ รายละเอียดดังนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาย้ายที่ทำการสำนักงาน