โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม จังหวัดตราด ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรม Nongbon Indy Coffee เสริมทักษะการเรียนรู้ สู่อาชีพ

นางสุกัญญา กูลนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ และยังมีปราชญ์ชุมชน ที่มีความรู้เกี่ยวกับกาแฟ จึงได้นำกาแฟมาสร้างนวัตกรรม Nongbon Indy Coffee เพื่อยกระดับการเรียนรู้ สู่อาชีพ โดยบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระวิชา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนจะได้เรียนรู้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก การดูแล การผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การชง และการตลาด รวมถึงการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต สำหรับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์/บริการด้านกาแฟ จะแบ่งให้นักเรียน 70% และอีก 30% นำเข้าโรงเรียนเพื่อเป็นทุนในการผลิตกาแฟต่อไป

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (สพม.เขต 17) กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การประงานวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการสนับสนุนโรงเรียนแล้ว สพม.เขต 17 ได้จัดทำ อี-แคตตาล็อก (E-Catalog) ไว้บนเว็บไซต์ของเขตพื้นที่ http://store.sesa17.go.th/ เพื่อเป็นศูนย์รวมแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการของโรงเรียนในสังกัดแบบตลาดออนไลน์ โดยจำแนกประเภทเป็น ของชำร่วย ของใช้ งานบริการ ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เทคโนโลยี และเสื้อผ้า ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกสรรเชื่อมโยงการสื่อสารตรงถึงโรงเรียนอีกด้วย