เลขาธิการ กพฐ. มอบแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. โดยมี นายสนิท แย้มเกษร นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายงานให้กับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์และใช้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปิดภาคเรียนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงต้องเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ต่อไป อีกทั้งได้มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านและที่สำนักงานโดยสลับกันปฏิบัติหน้าที่วันละ 25% โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติงานที่ สพฐ. ตามเดิม นอกจากนี้ได้กำชับเรื่องโครงการอาหารกลางวันในส่วนของงบประมาณที่ได้รับ โดยเฉพาะงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ต้องเข้าไปดูแลให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมถึงการมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมืองด้วย