การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง

ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัดการจัดอบรมฝึกอบรมสัมมนาในจังหวัดที่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นการเร่งด่วน และมีข้อสั่งการขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐดังกล่าว และขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบโดยตรง ตามรายละเอียด ดังนี้ การดำเนินมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐ