สพป.นศ.2 รับนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

..**บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับนโยบายการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

..**วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับนโยบายการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะมอบนโยบาย ดังนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสถานศึกษาปิดแต่นักเรียนไม่หยุดเรียน สำหรับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย work from home ได้ และขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์การอย่างใกล้ชิด จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด

..**ในส่วนเรื่องอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้บริการจัดการถึงเด็กตามความเหมาะสม ส่วนวิธีการจัดการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ เช่น On Site เรียนที่โรงเรียน  On-Air  เรียนโดย DLTV (KU-BAND) ON LINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต On Demand เรียนผ่าน Application หรือ ON Hand เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและครู

..**บาทบาทของโรงเรียน โดยการสื่อสาร ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ด้วยวิธีที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของ ศบค.จังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลที่จะเกิดขึ้น  สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองด้านอุปกรณ์ คลื่นสัญญาณและเวลา  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง ความพร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน จัดระบบการเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาแล้วแต่กรณี  จัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและนักเรียน  กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน ช่วยเหลือ ด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่มีความสี่ยงในด้านต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทันที กรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น

..**ครูต้องเตรียมพร้อมในการศึกษาแนวทางการเรียนการสอนล่วงหน้าผ่าน www.dltv.ac.th จัดทำใบงาน แบบฝึกหัดตามจุดเน้นในสาระการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ข้อตกลงกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือของนักเรียน นัดหมายวันเวลาการพะปะนักเรียน คุณครูต้องมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนหรือผู้ปกครอง จัดการเรียนการสอน ทบทวนการเรียนร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

..**โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจ คณะทำงานการขับเคลื่อนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงแนวทางและสถานการณ์ปัจจุบัน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร สร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวปฏิบัติกับโรงเรียนในสังกัด พร้อมส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทที่เหมาะสม พร้อมนิเทศ ติดตามและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนทางไกล กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือสนับสนุน และแก้ปัญหาให้โรงเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล พร้อมรายงานการปฏิบัติงาน ให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เดือนละ 2 ครั้ง หรือทันทีกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น โดนประสานความร่วมมือกับเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือส่วนราชการหรือภาคเอกชนอื่น ๆ  และหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน ผ่านทางอีเมล์ ss.obec@gmail.com