สพม.14 รับชมพุธเช้า…ข่าว สพฐ.และประชุมทางไกลผอ.เขตฯทั่วประเทศ

+++++วันที่ 6 มกราคม 2564  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พบปะพูดคุยส่งความห่วงใย  ให้ทุกคนดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคภัยโดยเฉพาะโรคโควิด -19 และฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวโดยยึดแนวปฏิบัติของจังหวัดและ ศบค.เป็นหลัก พร้อมทั้งมอบนโยบายเรื่องของทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกัน

และหลังจากนั้นได้ประชุมทางไกล (VDO Conference) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด- 19) ระลอกใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม มีประเด็น เรื่อง การบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์แพร่ระบาด และแนวทางการบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาด  เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา และการดำเนินนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  และเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เกี่ยวกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคฯ 5 รูปแบบ การวัดประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตร การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการบริหารงานบุคคล  เรวดี….ภาพ / ข่าว