สพม.35 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน (ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. นายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ สพม. 35 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสุมล สัญญเดช ผอ.รร.เสริมงามวิทยาคม นายชนินทร์ วรรณมณี นางสาววาสนา บุญมาก นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ โรงเรียน เกาะคาพิทยาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาพิทยาคม และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับและบรรยายสรุป โรงเรียนจัดทำประกาศเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด โรงเรียนมีการติดตามข่าวสาร ประเมินสถานการณ์ มีเด็กอยู่ในความเสี่ยง 13 คน ให้หยุดเรียนและจัดการเรียนแบบ onliine ครูติดตามสอบถาม  โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ จัดการเรียนแบบ on site  ให้ครูพัฒนาฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนแบบ on line และ มีการใช้แอฟในการจัดการเรียนไปพร้อมกันด้วย โรงเรียนมีมาตรการ จัดทำข่าวสารเกี่ยวกับโควิด เชื่อมโยงโดยระบบอินเตอเน็ต จัดระบบข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และ จัดทำคู่มือการบริหารจัดการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง จัดเตรียมจุดล้างมือ เจลล้างมือ ตามอาคารเรียน จัดให้มีจุดคัดกรอง ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย นั่งเรียนเว้นระยะห่าง เข้าแถวเว้นระยะห่าง มีตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ให้นักเรียนจดบันทึก timeline ของตนเองหลังเลิกเรียน งดเว้นหรือเลื่อนกิจกรรมกลุ่ม  คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และให้ความเห็นในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพิจารณาการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากร และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

ชวพล แก้วศิริพันธ์  รายงาน/ภาพ