สอ.สพฐ. ประชุมการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาหน้าที่และอำนาจของสำนักอำนวยการตามแนวทางการมอบอำนาจแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ว3) ของ สพฐ. โดยมีผู้แทนจากสำนัก ศูนย์ และกลุ่มต่างๆ ภายใต้โครงสร้าง ร่วมพิจารณาโครงสร้าง กรอบภารกิจ เนื้องานของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดสำนักอำนวยการ ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สอ.สพฐ.) มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานด้านเลขานุการ งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานสวัสดิการ กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ยังดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการและงานคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา ประสานส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการกิจการนักเรียนและสุขภาวะที่ดี รวมถึงการประสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ ในการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย ทั้งนี้สำนักอำนวยการมี สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ภายในที่สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มบริการสำนักงาน กลุ่มช่วยอำนวยการ กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อ ให้การดำเนินภารกิจของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกการทำงานร่วมกัน และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานอีกด้วย