สพม.35 รับชมประชุมแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย

วันที่ 11 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประชุมฯ ในรูปแบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

โรงเรียนในสังกัด/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์