สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนมกราคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมกราคม 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมประชุมพร้อมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด  และเนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid 19 จึงเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผ่านแพลตฟอร์ม Google Meet เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid 19  โดยส่งสัญญาณจากห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สู่จุดรับสัญญาณแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพร้อมกัน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นจุดรับสัญญาณมีความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว จากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ได้เน้นถึงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ ตามคำสั่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดระหว่างวันที่ 6-17 มกราคม 2564 มอบให้แต่ละโรงเรียนได้วางแผนในการบริหารด้านวิชาการมิให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ให้ครบเวลาและเนื้อหาครบตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีทักษะและมีสุขภาพดี ตามเป้าหมายของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1