..** 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม กับโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

..**นางสารภี  ศรีราม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า โรงเรียนได้รับการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  โดยคุณครูนักเรียนร่วมคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างมือโดยไม่ใช้มือสัมผัสขึ้น

 

.**ซึ่งนายชัยพร แก้วแสง ครูรับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเวลาที่อยู่บนผิวสัมผัส เช่น กระดาษ และพลาสติก กว่าเชื้อจะตายใช้เวลาแตกต่างกัน หากเชื้อโรคอยู่บนผิว เช่น พลาสติก เชื้อโรคอยู่ได้ถึง 9 วัน แต่ถ้าเป็นผิวกระดาษ ถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องจะมีชีวิตอยู่ประมาณ 5 วัน และเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านหลายทาง โดยเฉพาะการล้างมือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความสนใจประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างมือโดยไม่ใช้มือสัมผัสขึ้น

                 ใช้แนวคิด/หลักการสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นที่สนใจของนักเรียนที่จะเรียนรู้ การเรียนทฤษฎีที่ต่อยอดด้วยภาคปฏิบัติที่มีการประดิษฐ์สิ่งของมาใช้ทำให้เป็นที่สนใจของนักเรียน   จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนออกแบบนวัตกรรมในการลดการสัมผัส เพื่อลดการติดเชื้อในนักเรียน  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพและมีจิตอาสา นักเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านทักษะอาชีพโดยนักเรียนดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ..**ด้านเด็กชายณรงค์ฤทธิ์ บ้างเพ็ญจงเปีย นักเรียนผู้ร่วมผลิตเครื่องกดเจล กล่าวเพิ่มเติมว่า ครูสอนโดยใช้กระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้นักเรียนร่วมกันหาสาเหตุ วิธีการปฏิบัติตัว  วิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อและใช้คำถามนำเพื่อให้นักเรียนคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยลดการติดเชื้อในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนช่วยกันคิดและค้นหานวัตกรรมที่จะนำมาใช้ นักเรียนและครูช่วยกันสรุปและออกแบบนวัตกรรมเพื่อจะได้สิ่งประดิษฐ์ที่ลดการสัมผัส โดยให้นักเรียนคิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่คิดขึ้นโดยตนเอง เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น เป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียน จึงได้ร่วมกันคิดจัดทำอุปกรณ์ล้างมือโดยไม่ใช้มือสัมผัสขึ้นเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป