ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายยงยุทธ มะนัส รักษาการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด