สพม.37 เร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สพม.37 เร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อ กำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเยียวยา ภายใต้มาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ซึ่งมีผู้แทนจาก สพม.37 ลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2 คณะ และจังหวัดแพร่ 1 คณะ ลงพื้นที่ินิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่ในจังหวัดน่าน นำโดยนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปัจจุบันทางโรงเรียนปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On demand ให้กับนักเรียนในระหว่างที่สถานศึกษาปิดกรณีพิเศษ และทางโรงเรียนมีมาตรการการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด และโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน พบว่าทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site) โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามคู่มือมาตรการการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และในพื้นที่จังหวัดแพร่ นำโดยนางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่