สพม.35 ร่วมประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ทางออนไลน์

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงรายละเอียดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี

โดยนายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายไพชยา  พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 ที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งบรรจุแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

กิตติศักดิ์  นวลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์