สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 มกราคม 2564 (เวลา 10.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย นายมนูญ รักดี นายพยุงค์ ทองคำ รองผู่้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และแจ้งข้อราชการจากกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3