การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะกรรมการรับนักเรียนตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 624/2563 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27