ประชุมผู้รับผิดชอบระบบ Smart Area

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบ Smart Area ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อทบทวนวิธีการ และขั้นตอนของการใช้ระบบ Smart Area และการใช้งานของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสาร ด้านข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรในสำนักงาน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว