1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ดนตรีสร้างสุข โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ดนตรีสร้างสุข โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษา

..**เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า โรงเรียนได้รับการคัดเลือกผลงานผลงานด้านนวัตกรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี ดนตรีสร้างสุขของลูก ๆ นักเรียน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก
https://www.youtube.com/user/jameinwzaaa คุณครูเจ้าของโครงการ

 

..**ด้านนายกิตติพิชญ์ โนนเสนา ครูเจ้าของโครงการกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม โดยจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนอกเหนือจากจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้แล้ว ยังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพเช่น วงดุริยางค์ วงโฟล์คซอง    ทำให้ผู้เรียนมีความสุข มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  และกล้าแสดงออก  โดยการไปแสดงในงานของชุมชน และงานประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนสู่ชุมชนและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพโอกาสในอนาคต โดยมีนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 % ในทุกระดับชั้น สร้างความสุข สนุกสนานให้กับลูกๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี

..**ด้านภูริศ  นิธิสกุลกาญจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า เพิ่มเติมว่า ตนเองและเพื่อนๆ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงเรียนชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม และตนเองจะนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต