สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่สำรวจ วางแผน และเตรียมความพร้อมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจ วางแผน และเตรียมความพร้อมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวัชรากรณ์ วันชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง นำคณะสำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆ โรงเรียน จากนั้น เวลา 15.00 น. ได้ลงพื้นที่สำรวจ วางแผน และเตรียมความพร้อมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โดยมีนายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง นำคณะสำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆ โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ภาพลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ภาพลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลโพนทอง