สพม.14 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19

วันที่ 12 มกราคม  2564 นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับผิดชอบควบคุมดูแล กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ตามนโยบาย ของ สพฐ. โดยได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  และวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผ่านทางโปรแกรม Google Meet ซึ่งได้มีการพูดคุยซักถามปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ กับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  Cr. ภาพ ศน. / เรวดี…ข่าว