สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

             วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้พบปะและแจ้งข้อราชการ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ได้กำชับให้ทีมบริหารติดตามการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจคุณครูในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยการประสานงานทางโทรศัพท์ หรือไลน์ หรือออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน และบ้านนักเรียนในสังกัด