ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับมอบโล่รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ประเภทบุคคล กลุ่มที่ ๑ ครูและอาจารย์ ได้แก่นางสาวปราณี เวสกามี ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ ประเภทบุคคล กลุ่มที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่นายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ โดยนายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ผู้ได้รับรางวัลระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๑ ราย  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)