สพม.๓๔ ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ นายณัฐกุล  รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ เป็นประธานในการประชุมทางไกล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา โดยมี นายธัชกร  สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๓๔  เพื่อชี้แจงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือในประเด็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน , แนวทางการดำเนินงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา, การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยทักษะ Coding และ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

ภาพ/ข่าว : ศน.อรอุมา กงไกรราช