สพม.37 เร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19

สพม.37 เร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19

ในวันที่ 14 มกราคม 2564 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อ กำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเยียวยา ภายใต้มาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ซึ่งมีผู้แทนจาก สพม.37 ลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2 คณะ และจังหวัดแพร่ 1 คณะ ลงพื้นที่ินิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่ในจังหวัดน่าน นำโดยนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พบว่าขณะนี้ทางโรงเรียนปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On hand ให้กับนักเรียนในระหว่างที่สถานศึกษาปิดกรณีพิเศษ และทางโรงเรียนมีมาตรการการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน และโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และในพื้นที่จังหวัดแพร่ นำโดยนางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา และโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Facebook สพม.37 : สพม.37 เร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19