สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วย google meet

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) จำนวน 42 โรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference ด้วย google meet เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาจากสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่