สพป.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้ทรงคุณวุฒิประจำพื้นที่อำเภอ เดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

//////////นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิประจำพื้นที่อำเภอ  และทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ตั้งแต่ต้นปี 2564
นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  งานด้านการศึกษา เป็นงานที่ยาก และต้องใช้คนที่มีคุณภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของกระบี่  ในการดำเนินงานด้านการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  มีแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ำ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   โดยยึดพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10   ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานที่ชีวิตที่มั่นคง   มีงานทำ  และเป็นพลเมืองที่ดี  สู่การขับเคลื่อนด้วย “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางกำหนดการดำเนินงาน และใช้แผนการศึกษาชาติ 20ปี  เตรียมผู้เรียนสู่ศตรวรรษที่ 21  โดยกำหนดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 4 ข้อ คือ ผู้เรียนทุกคนจะต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 100% มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีทักษะอาชีพ และมีทักษะชีวิต ใช้หลักการบริหารจัดการ “คนสำราญ งานสำเร็จ” โดยใช้หลัก 3R   คือ R1 คืนครูสู่ห้องเรียน  R2 คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน และ R3 คืนศึกษานิเทศก์ สู่ครู พร้อมดำเนินงานตามนโยบายของ ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ “ใช้พื้นที่เป็นฐาน  ขับเคลื่อนคุณภาพ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ”