สพม.35 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคณะครู ในสังกัด

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้มอบ ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 462 รางวัล จำนวน 7 สหวิทยาเขต ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน วันที่ 15 มกราคม 2564

ดังมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดังนี้

  1. รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 13 ราย
  2. รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 ราย
  3. รางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 443 ราย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ณรงค์  ศรีตาบุตร

ประชาสัมพันธ์ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน/ภาพ

วัชรี สิทธิวงค์/รายงาน

 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์