สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 “พลังครูไทยวิถึใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผ่านทางระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 “พลังครูไทยวิถึใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผ่านทางระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยคุรุสภาได้จัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิญชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม