เลขาธิการ กพฐ.ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ในที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน การพิจารณาร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564และขอความเห็นชอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรบุรี ชั้น 3 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปชส.สพม1