สพป.สมุทรสาคร นิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ผู้บริหาร ครูผู้สอน สหวิทยาเขตพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เข้ารับการนิเทศออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD19) จากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและคณะศึกษานิเทศก์ โดยทำการนิเทศออนไลน์จากห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร