สพม.35 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching Team) และ คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) พร้อมด้วยผู้เข้ารับการประเมินได้ จำนวน 4 ราย ได้แก่ น.ส.ษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา และ นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35

 

กิตติศักดิ์  นวลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ