สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลง e-GP ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1”

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. >>นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลง e-GP ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1” โดยมี นางภาวนา  นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมฯ ได้จัดจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการลง e-GP จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง และเรียนเชิญ นางมณฑา เปี่ยมจิตต์ นักวิชาการคลังชำนาญการ สังกัด คลังจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/รายงาน : นางทิพาภรณ์ โสภณ/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)